Onze missie

Direct naar:

Delen via sociale media

Doel en missie

Wij hebben onze doel en missie beschreven in de statuten. Uiteraard zijn deze statuten opvraagbaar.

 

1. De stichting heeft ten doel:

    a. het (doen) verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in Moldavië van:

    1. kinderen, daartoe gerekend kinderen die verblijven in kindertehuizen of welke als gevolg van het overheidsbeleid worden opgenomen in gast- of pleeggezinnen; 
    2. families die leven op- of beneden een algemeen aanvaard bestaansminimum die zonder hulp van anderen niet in staat zijn hun zelfstandigheid te kunnen garanderen.

    b. het zich (doen) inzetten voor de ondersteuning en ontwikkeling van het onderwijs en     educatie van kinderen in de meest brede zin van het woord

    c. Teneinde de doelstelling onder 1.a.1 en 1.a.2. in praktische zin te realiseren kan ook     gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om een kind of familie door middel van een     maandelijkse financiële tegemoetkoming te ondersteunen.


2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het (doen) voeren van inzamelingsacties; 
  • het (doen) verstrekken van voorlichting; 
  • het (doen) houden van financiële acties; 
  • het actief (doen) geven van steun aan een systeem van financiële adoptie door individuen, bedrijven of organisaties (van welke aard of hoedanigheid dan ook) zoals deze is opgezet door "Hope and Future Moldova"; alsmede 
  • het (doen) inzamelen van hulpgoederen ten behoeve van de realisatie van de doelstelling.